Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.07.2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów GetPlant.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest GetPlant Sp. z o.o. z siedzibą ul. Retkińska 39, 94-004 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów GetPlant należących do Organizatora, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów GetPlant.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
  2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy dokonać zakupów na kwotę 200 zł i odebrać Kartę Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 200 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 200 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 200 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie 6 miesięcy od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 20% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od daty ostatniej pieczątki.

9. Rabat do wykorzystania po zebraniu 10 pieczątek. Nie przysługuje przy zakupach dotyczących dziesiątej pieczątki.

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@tracz.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.